TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”

Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương  II là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Thú y thực hiện chức năng kiểm nghiệm thuốc thú y và bảo tồn giống vi sinh vật dùng trong thú y.

I. Vị trí và chức năng

 1. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Thú y thực hiện chức năng kiểm nghiệm thuốc thú y và bảo tồn giống vi sinh vật dùng trong thú y.

 2. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 3. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

 4. Vùng hoạt động của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung ương II: các tỉnh từ thành phố Đà Nẵng trở vào và theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Kiểm nghiệm thuốc thú y được sản xuất trong nước và nước ngoài đăng ký lưu hành tại Việt Nam; kiểm nghiệm chất lượng thuốc thú y xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định pháp luật.

 2. Thực hiện thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y; kiểm tra chất lượng thuốc thú y nhập khẩu và lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật.

 3. Giám định chất lượng thuốc thú y theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền; đánh giá tương đương sinh học, đánh giá độ an toàn tiền lâm sàng của thuốc thú y theo quy định.

 4. Bảo tồn gen và cung cấp giống vi sinh vật phục vụ sản xuất, nghiên cứu và giảng dạy theo quy định của pháp luật.

 5. Tư vấn, dịch vụ về giám định giống vi sinh vật phục vụ nghiên cứu, sản xuất vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y; phân tích thuốc thú y phối trộn trong thức ăn chăn nuôi và lĩnh vực khác phù hợp với chức năng, năng lực chuyên môn của Trung tâm theo quy định pháp luật.

 6. Thực hiện chứng nhận sự phù hợp về thuốc thú y và lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

 7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm nghiệm thuốc thú y và bảo tồn giống vi sinh vật dùng trong thú y; tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế về kiểm nghiệm thuốc thú y; tham gia các chương trình giám sát về chất lượng thuốc thú y và tham gia kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y theo phân công của Cục trưởng.

 8. Thực hiện nhiệm vụ khác được Bộ giao gồm: kiểm định, kiểm nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, chất xử lý và thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản; chế phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi và thức ăn dùng trong chăn nuôi; phân bón dùng trong nông nghiệp được sản xuất, nhập khẩu và lưu hành trong nước; phân tích nước, các chỉ tiêu môi trường và các dịch vụ phân tích khác có liên quan trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và ngành Nông nghiệp theo quy định của Pháp luật; kiểm tra chất lượng chế phẩm sinh học, vi sinh vật, chất xử lý và thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản, chế phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi và thức ăn dùng trong chăn nuôi, phân bón theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 9. Quản lý tổ chức bộ máy viên chức và người lao động của Trung tâm theo phân cấp quản lý của Cục và quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

 10. Quản lý tài chính, tài sản và  nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

 11. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, dự án về kiểm nghiệm thuốc thú y theo phân công của Cục trưởng; tham gia xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế-kỹ thuật về kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y và bảo tồn giống vi sinh vật dùng trong thú y theo quy định của pháp luật.

 12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

 13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục Trưởng phân công, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Tài liệu đính kèm:

Quyết định thành lập trung tâm : QĐ số 1643 (đính kèm)

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm: QĐ số 584 (đính kèm)

CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh