Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm

DỊCH VỤ

Thử nghiệm
Chứng nhận

NĂNG LỰC &
THÀNH TÍCH

Năng lực thử nghiệm
Chứng nhận
Hệ thống quản lý chất lượng
Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 Vilas 252

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ĐA DẠNG

Thức ăn chăn nuôi
Thức ăn thủy sản
Phân bón
Chăn nuôi & thủy sản...

Lĩnh vực hoạt động đa dạng, thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm - kỹ thuật

Là trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú Y - Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn
Chứng nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 Vilas 252

Là tổ chức chứng nhận đánh giá sự phù hợp của sản phẩm hàng hoá tại cơ sở sản xuất với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế

Thức ăn chăn nuôi
Thức ăn thủy sản
Chăn nuôi và thủy sản
Vắc xin và chuẩn đoán bệnh
Phân bón...

Lĩnh vực hoạt động đa dạng, thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm - kỹ thuật

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”
CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh