TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”

Thành tích

Một số thành tích tiêu biểu đã đạt được gồm:

  1. Huân chương lao động hạng III.

  2. Bằng khen thủ tướng chính phủ.

  3. Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

  4. Cờ thi đua của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

  5. Cờ thi đua của Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh

  6. Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

  7. Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Hình ảnh thành tích của NVC đạt được gồm:

Hình : Huân Chương Lao Động Hạng Ba do Chủ Tịch nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

Hình: Bằng khen của  thủ tướng chính phủ tặng

 

Hình: Bằng khen của BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

Hình: Bằng khen tặng của Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

 

Hình : Bằng khen tặng của Thành ủy Hồ Chí Minh

 

CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh