Giới thiệu dịch vụ chứng nhận

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II,  là tổ chức chứng nhận sự phù hợp các lĩnh vực thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Hệ thống quản lý chất lượng chứng nhận sự phù hợp tại TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II đáp ứng và phù hợp các yêu cầu TCVN ISO/IEC 17065, đã đăng ký lĩnh vực hoạt động và được các cơ quan quản lý chuyên ngành như Cục Thú y chỉ định là tổ chức chứng nhận lĩnh vực thuốc thú y, Cục Chăn nuôi chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi và Tổng cục Thủy sản chỉ định chứng nhận trong các lĩnh vực thức ăn thủy sản, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II thực hiện chứng nhận sản phẩm phù hợp các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

TT

Lĩnh vực

Tên Quy chuẩn kỹ thuật

Ký hiệu

I

THUỐC THÚ Y

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung

QCVN: 01-187:2018/BNNPTNT

II

THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Quy định giới hạn mức tối đa cho phép hàm lượng độc tố nấm mốc, kim loại nặng và vi sinh vật trong thức ăn hỗn hợp cho gia súc, gia cầm

QCVN 01-183:2016/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT và Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT

III

THỨC ĂN THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn thủy sản - Phần 1: Thức ăn hỗn hợp

QCVN 02-31-1:2019/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn thủy sản - Phần 2: Thức ăn bổ sung.

QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thức ăn thủy sản - Phần 3: Thức ăn tươi, sống.

QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 1: Hóa chất, chế phẩm sinh học.

QCVN 02-32-1:2019/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin).

QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT

 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG II

Là Trung tâm chuyên ngành kiểm nghiệm trực thuộc Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Với phương châm: “Uy tín - Chính xác - Hiệu quả - Phục vụ kịp thời - Tận tâm”
CHỨNG CHỈ THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2005 VILAS 252

Hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ thuật

Lĩnh vực hoạt động đa dạng: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản, nước và điều kiện môi trường, hóa học, vi sinh vật, vắc xin và chuẩn đoán bệnh